Đang Thực Hiện

121957 PHPBB

I have to make some changes to PHPBB to suite my needs

the freelancer selected must have to sign NDA.

more details will be provided on PMB dicussion

Kỹ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, PHP

Xem thêm: suite freelancer, freelancer nda, sign nda, phpbb flash, freelancer phpbb, php flash freelancer, phpbb freelancer, nda freelancer, freelancer suite

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) NewYork,

Mã Dự Án: #1868123