Đang Thực Hiện

140996 Scribd Clone

If you are familiar with the website [url removed, login to view] then this project is for you. I want something EXACTLY like that.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: scribd clone, scribd clone website, scribd website clone, php scribd, clone scribd, scribd project, scribd php, scribd website, website scribd, scribd flash, flash scribd, scribd

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #1887171