Đang Thực Hiện

141559 videoframewebsiteclone

looking for a clone of [url removed, login to view] and [url removed, login to view] I want to be able to upload mobile pictures and video. have login and password, mosiac pictures. have option to pay for frames.

Kỹ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, Tiếp thị, MySQL, PHP

Xem thêm: flash upload login, upload frames, flash upload password, upload mobile video

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1887734