Đã hoàn thành

133970 Website re-design

Redesign of existing website. New logo. Incorporate flash features. Incorporate RSS newsfeed. Maintain high Google rankings.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, PHP, SQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: google design new logo, website re-design, website new, newsfeed, redesign existing php website, features existing website, flash website rss, incorporate flash existing website, flash rss, rankings logo, php website newsfeed, flash rss php, website features design, incorporate flash website, flash rss website, php rss flash, rss flash

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Newbury, United Kingdom

Mã Dự Án: #1880141

Đã trao cho:

adhamoxsl

:) as we said

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0