Đã hoàn thành

422 Youtube/Break clone

We are looking for a Youtube clone. The layout will be done by us so you don't have to bother about that. Let us know if you can help us out! Thanks in advance.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem thêm: break, clone break, youtube php layout, break php, youtube clone flash php, clone layout flash, youtube help, flash break, break flash, php youtube clone, clone youtube php, help youtube, flash youtube layout, php break, youtube clone php, break clone, layout youtube, youtube layout, clone youtube , flash youtube, youtube clone

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1751290

Đã trao cho:

lampcagriya

can be done... [url removed, login to view]

$50 USD trong 0 ngày
(593 Đánh Giá)
8.7