Đang Thực Hiện

137753 Clone of Ning . com

We want a complete clone of www.ning.com. The site allows people to create their own social networks.

Please review the site carefully.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: create own com, social site clone php, site ning, southkennedy, ning site, ning php clone, ning com clone, ning com, graphic design networks, design site ning, design ning com site, clone we com, php ning clone, design ning site, review site clone, create ning site, clone review site, review clone, design ning, ning site design, create ning clone, ning php, clone social, clone ning, clone ning php

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Washington, United States

ID dự án: #1883927