Đang Thực Hiện

137753 Clone of Ning . com

We want a complete clone of www.ning.com. The site allows people to create their own social networks.

Please review the site carefully.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP

Xem thêm: social site clone php, site ning, southkennedy, ning site, ning php clone, graphic design networks, design site ning, php ning clone, design ning site, review site clone, create ning site, clone review site, review clone, design ning, ning site design, create ning clone, ning php, clone social, clone ning, clone ning php, ning design, ning clone site, ning site clone, ning clone php, ning clone

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Washington, United States

Mã Dự Án: #1883927