Đóng

119885 Header/Footer & wordpress plug

Dự án này đã được trao cho pan09 với giá $200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I have a website consisting of a blog(wordpress), discussion forum(vbulletin). I would like to contract a web developer/designer to create a consistent header and footer for me to use site-wide. The header will contain a banner ad(i just need space to be made for it on the header ). It will also contain the main navigation buttons for the website. The redesigned blog should look very similar to [url removed, login to view] (withouth the picutres), especially in terms of the navigation on the header. This header will be applied on the blog and on the forum.

I also want the following plugins installed on the blog

[url removed, login to view] this post

[url removed, login to view] this post

[url removed, login to view] to Delicious, digg plugins.

The email and print this post plugin should come from [url removed, login to view] When implemented, should look like [url removed, login to view]

I also want a sitemap created for the website, perhaps using the google sitemap generator [url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online