Đang Thực Hiện

155511 Hip hop battle system

I need something like:

[url removed, login to view]

similar system.

I have domain+ hosting.

Your part is

1) ideas how would it work (rankings/uplaods/point system/user systems)

some ideas:

[url removed, login to view]

2) porgramming/design

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP

Xem nhiều hơn: user rankings, graphic design hip hop, hop, hip-hop, hip hop, battle, design hip hop, design graphic hip hop, letsbeef battle system, battle system, php battle system, battle system php, system user, php point system, hip hop graphic design, hip graphic design ideas, need graphic design hip hop, letsbeef, point system

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Tallinn, Estonia

ID dự án: #1901695