Đang Thực Hiện

129896 Need Design Slicer and Coder

I have a design, and I need someone who can slice it and coded it to "phpbb plus".

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, PHP

Xem nhiều hơn: phpbb plus, slicer, php slice graphic, phpbb plus phpbb, graphic slice, phpbb coder, phpbb graphic design, slice design, design phpbb, design slice, phpbb design

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) San Antonio, United States

ID dự án: #1876064