Đang Thực Hiện

129214 Virtualtourist Clone

I need a virtualtourist .*com Clone. Without the forums. This needs to be available to translate into many languages. I will also need a very good looking design.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: many languages, virtualtourist com clone, php clone forums, virtualtourist clone, virtualtourist, clone forums

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

ID dự án: #1875382