Đang Thực Hiện

125047 Youtube Clone

I need a youtube clone that is intergrated with "phpbb plus". Details are listed in the attachment.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP

Xem thêm: graphic design youtube, YouTube graphic design, phpbb plus, youtube phpbb, youtube clone design, design youtube, youtube youtube youtube youtube, phpbb plus phpbb, php youtube clone, clone youtube php, clone design youtube, clone youtube design, phpbb graphic design, clone plus, clone phpbb, youtube clone php, youtube plus, youtube clone

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) San Antonio, United States

Mã Dự Án: #1871213