Đang Thực Hiện

3 hours for a PHP Programmer - Fresher only (ref#5)

We offer this position to work as php programmer for 3 hours.

please make your bid and we will choose the best one.

Your maximum bid: 4 USD/Hour

Don't forget: The lower the bid the higher your chances.

Kỹ năng: HTML, PHP

Xem thêm: work as a programmer, the best programmer, php programmer work, best programmer for 5.3, best c programmer, php programmer, higher a programmer, For fresher, work fresher, php fresher, fresher php, php work home programmer, php html programmer, work hours php, php programmer make, hour programmer, php programmer hour, higher programmer, programmer t, usd php, programmer hour, bid php programmer, hour php work, hours choose php, php work hours system

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Hong Kong, Malaysia

Mã Dự Án: #1613749

2 freelancer đang chào giá trung bình $3/giờ cho công việc này

bungy

OK, can offer be better than this? :)

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
nabacse2011

I am ready for start..

$4 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0