Đang Thực Hiện

5171 Casino

Im looking for casino software. An example can be found at pokerroom casino. If you already have a script let me know as to price/demo or alternatively bid on development. Opensource components can be used. thanks

Kĩ năng: .NET, AJAX, Bất kì công việc gì, Java, PHP

Xem nhiều hơn: pokerroom, casino, casino casino, casino php, php script casino, casino demo, atencorps, script php casino, script casino php, pokerroom development, java casino software, java casino development, casino software price, casino software bid, casino php script, php casino, php casino script, casino script php, opensource script bid script, bid script opensource, script casino, casino script, demo casino, pokerroom price, software pokerroom

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) afdafa, United Kingdom

ID dự án: #1756041

Được trao cho:

flashprog

As discussed!

$1500 USD trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0