Đã Đóng

dating site with IM messenger

whe need a dating script with IM Messenger, chat , if you can flash video chat, and many more feature wi th full access in admin if you bid please give me a demo of a dating site you have.

Kỹ năng: Adobe Flash, Java, Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: site you, no site, wi, milano, java messenger, dating\, dating script, dating chat, dating bid, chat site, chat messenger, site feature, java chat messenger, video chat messenger, full site demo, dating admin, messenger video, dating script chat, java dating, need dating chat, php flash video chat script, messenger php, video chat messenger java, dating full flash site, site admin

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #3971

1 freelancer đang chào giá trung bình $1200 cho công việc này

lampdev

I can do the work and start at the earliest

$1200 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0