Đang Thực Hiện

153910 Flash Streaming

I have a Control Panel, which I will like to add Flash Streaming "RTMP" protocol option.

There are afew Open scripts that do it, 'Red5' and so on.

OS: CentOS 4x

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Java, Javascript, PHP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: streaming, streaming java, rtmp, scripts flash, protocol java protocol, red5 java open, flash rtmp php, protocol java, java protocol, centos control panel php, red5 rtmp streaming, flash java red5, centos streaming, rtmp streaming, red5 php java, red5 rtmp php, streaming panel, control panel red5, java red5, red5 streaming panel, control streaming red5, rtmp flash, streaming flash control panel, flash streaming control panel, centos panel

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Tucson, United States

ID dự án: #1900093