Đang Thực Hiện

162242 kraigslist clone with changes

I am looking for a good "c r a i g s l i s t . o r g" clone, one that looks very similar not a script that looks different. I want to modify that exact template to meet my specifications

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Java, JSP, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: modify clone script, fickdish, modify java script, java clone script, clone looks different, meet clone

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Spring, United States

ID dự án: #1908432