Đang Thực Hiện

140696 Need a firefox toolbar

I have a website with membership levels.

I need a firefox toolbar that can allow logins and show some stats in the toolbar itself.

The site is in PHP and MySQL.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, Javascript, MySQL, PHP, An ninh Web

Xem nhiều hơn: firefox, java mysql membership, java levels, toolbar firefox mysql, levels java, firefox toolbar php mysql, firefox mysql, java need, website toolbar php, membership logins website, firefox toolbar, site firefox, toolbar firefox

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1886871