Đang Thực Hiện

157036 Turn SSL down in one page

My website will add ssl. I need to put it in the hole website but make an exception and turn it off in some pages.

Kỹ năng: .NET, Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Java, Javascript, PHP

Xem thêm: ssl, ssl php, add exception, java turn, ssl java, page turn java, turn page, turn php, add ssl page, page turn, php ssl

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1903221