Đã hoàn thành

Arcade script modification

Hi,

My PHP arcade script has a (star rating) system.

See the image: [url removed, login to view]

Live demo: [url removed, login to view]

I want to make the rating more attractive like this:

See this image: [url removed, login to view]

Live demo: [url removed, login to view]

You going to work on the script on my website.

***NO Milestone payment , I will pay after you finishes the job.

Please do not ask for Milestone.

Kĩ năng: AJAX, HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: rating script, motocross, javascript html modification, modification job, php star rating system, star rating script html, html modification image, javascript game html, job portal modification, job portal website net, php game website script, rating image html, html game portal website, php html image png, script modification php, image rating script, php payment system script, job portal want, net job portal, org website script, php html png, html png javascript, modification system, script portal website, script game arcade portal

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Gurnata, Kuwait

ID dự án: #1688520

Được trao cho:

Omiloparmenos

ready to work

$55 USD trong 1 ngày
(66 Đánh Giá)
5.9