Đã hoàn thành

122505 Change out Banner On My Site

My programmer is out for a while and I need someone to change out a banner on my site and put up a new one.

Jim

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: OUT, jim, change javascript, change banner, need banner site, need someone banner, banner javascript, javascript change, banner change, banner site, javascript banner

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Keller, United States

Mã Dự Án: #1868671

Đã trao cho:

after5pc

Let's get this done! Thanks. -Bryan

$10 USD trong 1 ngày
(74 Đánh Giá)
4.8