Đang Thực Hiện

123416 Clone of GAF

I want the GAF with all the [url removed, login to view] should be an exact replica of GAF. Also should have almost all the functionalities. Pls. don't bid if you can't provide me a demo.I need alittle modification in serching features also.I will disclose it to winning [url removed, login to view] donot bid if you are not comfortable with the [url removed, login to view] plese provide me link of demo with ther bid.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, Thiết kế trang web, XML

Xem thêm: plese, gaf, features gaf, clone modification, bid gaf, gaf php clone, gaf clone demo, gaf bidders, gaf bidder, bidder clone, gaf demo, clone link bid, clone gaf, gaf clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1869582