Đang Thực Hiện

141970 clone of gas tracking site

I need a clone of [url removed, login to view] but with several changes. The changes aren't major. But, the service would have to have the messaging capability that they have: [url removed, login to view]

please pmb questions. thanks.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: gas, javascript tracking, tracking site, gasbuddy, aspx site php, service tracking php, php aspx site, tracking javascript, javascript php tracking, clone aspx, pmb messaging, gas clone, clone site service, clone major, tracking site javascript, javascript site tracking, tracking aspx, clone service, messaging site, aspx site

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Wilmington, United States

ID dự án: #1888145