Đang Thực Hiện

135105 clone this fire fox addon

I need someone to clone the clip feature from this site [url removed, login to view]

Please use pmb to discuss. Very serious programmers only.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, PHP

Xem thêm: fox 9, addon javascript, javascript clip php, javascript addon, snipurl javascript, snipurl clone, clone addon, php fox clone

Về Bên Thuê:
( 75 nhận xét ) Boston, United States

Mã Dự Án: #1881277