Đã hoàn thành

121840 Doll Maker programmer needed

Create a script similar to [url removed, login to view] using PHP/DHTML/MYSQL.

Can use ImageMagick or G2.

Need ability to drag and drop images onto a canvas and save that canvas into an image (GIF/JPG/PNG).

And also retain canvas is page is reloaded.

Kỹ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: php page maker, gif programmer, programmer to programmer com, gif maker, canvas javascript, canvas php mysql, png save, image dhtml, save canvas image, canvas drag, dhtml image, canvas php, canvas image save, javascript image canvas drag, canvas save image, save drag, php drag image image, drag drop script php javascript, canvas page, canvas mysql, drag save mysql, javascript page maker, php image drag drop, javascript image save, doll maker script

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Irvine,

Mã Dự Án: #1868006

Đã trao cho:

webta

Please check message board.

$500 USD trong 5 ngày
(12 Đánh Giá)
5.6