Đang Thực Hiện

144974 Elance / GetACoder Clone

Hi,

Need a CLONE of either elance or getacoder or even guru.com.

Kindly provide link to demo, else bid will be removed. Do not bid if you don't have the script/software in hand.

Thank you in advance.

RD

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: software guru.com, software guru com, guru javascript, com elance, guru elance, elance com, elance clone demo, elance clone php script, bid guru com, guru clone php, need clone guru, script guru clone, php elance clone, guru com php, guru com clone script, guru com clone, getacoder script clone, clone guru com, guru clone script, getacoder script, getacoder clone demo, getacoder clone script, software getacoder, clone guru, guru clone

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

Mã Dự Án: #1891150