Đã Hủy

finish javascript game

have a javascript game which needs to be completed

you will have knowledge on the zoom function using a circle- something like -[url removed, login to view]

overall a good knowledge of php and javascripting.

Thanls

Kỹ năng: CSS, Javascript, PHP

Xem thêm: loupe, javascript game, html game, javascript game html, finish javascript, javascript knowledge, game javascript, game javascript php, javascript zoom function, html finish, javascript php game, php javascript game, javascript game php, php circle, php finish html, zoom javascript, javascript zoom, javascript homeseer html, finish html, javascript calculations html, flash website html index, good knowledge javascript, javascript post html file, javascript page html, javascript calculate html forms

Về Bên Thuê:
( 117 nhận xét ) Cape Town, South Africa

Mã Dự Án: #1672936

1 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

samitXI

Ready to start now. Thanks

$53 USD trong 1 ngày
(105 Đánh Giá)
7.2