Đang Thực Hiện

126553 flsh ecommerce

amfphp ecommerce site shop composition

Kỹ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: composition, shop ecommerce, javascript ecommerce site, javascript ecommerce, flsh, ecommerce shop, ecommerce javascript php, amfphp, ecommerce javascript

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) manchester, United Kingdom

Mã Dự Án: #1872720

Đã trao cho:

hansashish

Hi, Please accept the bid, Regards Ashish

$400 USD trong 2 ngày
(78 Đánh Giá)
7.8