Đang Thực Hiện

121295 Freelance Script Install\Debug

I have a freelance site and i need somebody to install my freelance script right and debug some little errors. I will test site once script is installed and tell you the errors that you need to fix. I will also need a payment processor installed on my site. The payment processor i want on my site is paypal website pro payment processor from paypal.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: website need freelance, site freelance php, php website freelance, php javascript freelance, paypal freelance payment, my freelance, freelance payment, 3 freelance, test freelance, freelance test, a freelance, website debug, script install, php debug, freelance pro, freelance paypal, freelance javascript, debug, paypal pro install, script fix php errors, script test site, fix debug, javascript paypal script, payment processor script paypal, script payment processor php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1867461

Đã trao cho:

umerincsl

Lets Start This

$60 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0