Đã Hủy

Gaming Ladder and Tournament

We need gaming scripts for Ladder and Tournament with nice design.

What we need?

#Player and team registration

#Ranking , statistics and other

#Match Center , Match finder and Challenge system

#Leaderboard for players of the month

#Tournament scripts for creating tournament

And a lot more for gaming ladder.

Also it would be nice if design is good (the best).

Hope you know what we want.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: statistics ranking, ranking statistics, ranking of statistics, match statistics, leaderboard, gaming tournament, gaming design, registration system javascript, team statistics, php challenge, php player match, good finder, ladder tournament system, team ladder scripts, tournament ladder, ladder system gaming, ladder tournament php, ladder php, php ladder tournament, tournament system, design ladder tournament, ranking javascript, tournament system php, best gaming ladder, php tournament system

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Budva, Montenegro

Mã Dự Án: #1621207

1 freelancer đang chào giá trung bình €15 cho công việc này

vijarp

Hello,Pls Check PM

€15 EUR / giờ
(23 Đánh Giá)
5.2