Đã Hủy

jobs portal needed

Jobs portal script needed. Clean and clear design is an important factor. should have all the options including paid and free job posting as well as Cv building. if u have it already send me links

Kỹ năng: AJAX, HTML, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: portal job, jobs it, IT jobs, c# jobs, already send, php script job portal free, script portal design, portal jobs, free posting jobs, design jobs portal, amazingsoftware, posting jobs free, jobs links, free job posting, job posting portal, jobs php, free jobs posting, javascript portal, free posting script, portal posting, portal javascript, php cv script, paid jobs, online tutoring free classified ad posting job, jobs posting

Về Bên Thuê:
( 101 nhận xét ) Dubai, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #1010681

7 freelancer đang chào giá trung bình $169 cho công việc này

best1

Developed similar sites,Kindly check the PM,Thanks

$250 USD trong 10 ngày
(185 Đánh Giá)
9.5
agilesols

please check your inbox.

$200 USD trong 7 ngày
(220 Đánh Giá)
7.5
fasttps

Kindly check your PMB

$150 USD trong 5 ngày
(8 Đánh Giá)
4.7
windmaomao

check pms, thank you

$150 USD trong 8 ngày
(3 Đánh Giá)
3.5
PlazaCommerce

Please see PMB.

$100 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
3.3
nirabnawal

sir check ur pm!

$80 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
shafi7136

Hi, I express my interest to work with you. Thanks, Shafi

$250 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0