Đang Thực Hiện

157365 Kaboodle

Need to clone entirely the [url removed, login to view] site. The site, buttons for the toolbar etc. See and understand all the functionalities of the site before making a bid.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: toolbar clone, clone kaboodle, kaboodle, kaboodle toolbar clone, kaboodle clone

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Montreal, Canada

Mã Dự Án: #1903550