Đang Thực Hiện

Linkedin & Joomla Integration

I need some one who can develop an application that can automatically send messages in LinkedIn to all the people who met certain criteria.

Joomla Integration with the new javascript Api on Linkedin.

[url removed, login to view] with linkedin.

[url removed, login to view] peopole by some criteria.

Kỹ năng: Javascript, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: linkedin joomla integration, linkedin joomla, linkedin integration joomla, joomla linkedin integration, joomla integration linkedin, joomla integration, linkedin javascript joomla, search linkedin, linkedin signin, linkedin in, develop joomla 3, develop in joomla, integration linkedin joomla, linkedin integration javascript, api linkedin joomla, joomla linkedin, Linkedin, LinkedIn api, api linkedin, linkedin messages, integration php api, amp javascript, linkedin people search, linkedin api people search, javascript amp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New York, Bahamas

Mã Dự Án: #1041825

Đã trao cho:

Dezzit

let's start this projet=)

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $78 cho công việc này

steave12

Hi, please check pmb. Thanks.

$70 USD trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
4.1
webtechdev

Ready to do the work.

$80 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
2.2
Nidis

plz check your pmb..

$160 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sachin134l

Hi, please check pmb

$50 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0