Đã Đóng

machform customisation

Good day, I would like to add a local payment gateway to machform, and install a unique barcode generator, that generates when the name fields are populated

Contact me for more details

Kỹ năng: Javascript, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: machform barcode, payment barcode, local payment gateway, javascript customisation, copy details contact, barcode php, pdf fields populated database, javascript generator, javascript add day, fields user details joomla, card generator barcode, machform, barcode generator php, php barcode generator, unique generator, javascript barcode, add day javascript, add barcode

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Johannesburg, South Africa

Mã Dự Án: #1642237

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

S32FcW6mJ

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0