Đã Đóng

I need a loquo/craigslist clone script with all its features.

I need a loquo/craigslist clone script with all its features. I will pay via paypal once the job is to my satisfaction. I will provide detailed specs.

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu, Javascript, Thiết kế logo, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: loquo clone script, i need, pending script, javascript need, clone paypal script, script clone paypal, javascript paypal script, script paypal php, need script paypal, need javascript, pay via paypal, javascript paypal, clone loquo, job script php, detailed, paypal via php, features javascript, javascript pay, job need, need features, php pay script, pay php script, paypal need, script pay paypal, script paypal

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) NY, United States

Mã Dự Án: #25656