Đã hoàn thành

PHP or Javascript to select header image

I need a script to select a header image based on the CMS background ID

The CMS generates a background ID eg.

body.layout-content_5 { /* school */

background: #881F36 url(../images/[url removed, login to view]) repeat-x 0% 0%;

}

body.layout-content_6 { /* canteen */

background: #65551B url(../images/[url removed, login to view]) repeat-x 0% 0%;

}

body.layout-content_7 { /* Party & Events */

background: #5D3963 url(../images/[url removed, login to view]) repeat-x 0% 0%;

}

body.layout-content_8 { /* Facility Services */

background: #8F673E url(../images/[url removed, login to view]) repeat-x 0% 0%;

}

body.layout-content_10 { /* Blog */

background: #343D92 url(../images/[url removed, login to view]) repeat-x 0% 0%;

}

body.layout-content_9 { /* About */

background: #822F26 url(../images/[url removed, login to view]) repeat-x 0% 0%;

}

body.layout-content_11 { /* Contact Information */

background: #323232 url(../images/[url removed, login to view]) repeat-x 0% 0%;

}

So I want a script to call the header image also based on the layout content ID

The style sheet calls the background - Images header needs to match in the header div

Kỹ năng: AJAX, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: php select header based url, php style, php script school, php school script, select, php services, javascript to c++, header image , style background image, javascript url php, background school, call url script, php header script, div image, layout information sheet, script party php, image url image php, script call url, school match, javascript php url, div image script php, div image php, php header information, match image, party events

Về Bên Thuê:
( 66 nhận xét ) Turners Cross, Ireland

Mã Dự Án: #1035997

Đã trao cho:

dracco

see your pmb please

$30 USD trong 0 ngày
(140 Đánh Giá)
5.9

5 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

acesolution

lets do it....

$50 USD trong 1 ngày
(130 Đánh Giá)
6.8
webn

Can be done within few hours

$30 USD trong 1 ngày
(106 Đánh Giá)
6.7
dataentry17

I can complete this in next 30 min only ;) ## check PM ##

$30 USD trong 0 ngày
(10 Đánh Giá)
3.5
lampfreelance

Please check PMB.

$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
immu380

=================Please see PMB===================================

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0