Đã Đóng

PHP/MySQl enhance vtiger export

Enhance import functionality to support updates.

Enhance export functionality to support export of selected data.

Ehnance export to support export to vCard and iCal formats.

Kĩ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: vtiger export, export mysql data ical, vtiger export ical, vtiger ical export, vtiger export pdf, php mysql ical export, vtiger mysql, import/export, import mysql, import export, Import and export, export, export php, export mysql, export import, export data, vcard php, php support mysql, ical php, mysql export vcard, import vcard mysql, enhance php, mysql data import, php mysql support, php mysql ical

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #29313