Đang Thực Hiện

131760 PHP programmer for Pligg site

Hi,

I need PHP programmer to help me change one thing in my Pligg site [url removed, login to view] . There is "Top 10 Girls" ( old "Top Stories" ) link in right sidebar but when i click it script show me women and men. So i need change it and add a new one "Top 10 Boys".

Who can help me?

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: old programmer, need programmer for, help me programmer, top programmer, php programmer, i need php programmer, boys need girls girls need men, girls show, women stories, boys girls, need script programmer, Need boys, site pligg, girls boys, stories women, php pligg script, show girls, pligg site, pligg sidebar, php programmer need, programmer stories, php programmer add, myspace script add php, javascript sidebar, change pligg

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1877929

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

flashzeus

Hi! Ready help you. Denis. With best regards.

$20 USD trong 1 ngày
(195 Đánh Giá)
7.5