Đã Đóng

php roundcube read receipt plugin

Hi There,

we are looking for a plugin for roundcube version 0.8

it will work like gmail read receipt ... search in google images (gmail read receipt ) you will see how it is look like .

Kỹ năng: AJAX, Javascript, jQuery / Prototype, MVC, PHP

Xem thêm: roundcube, receipt, read, search plugin javascript, plugin google, php search google images save, search google images, google plugin, php crawl google images, php javascript search google, google images search php, php random google images, javascript php plugin, google images day work cartoons, php google images, php search google number results, distance search google map php mysql, search google php form, gmail php, php gmail, php api google custom search engine

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1639652

1 freelancer đang chào giá trung bình $230 cho công việc này

programac

PMB Please...

$230 USD trong 30 ngày
(36 Đánh Giá)
5.4