Đang Thực Hiện

4416 phpbb mods

I need a store and avatar mod for phpbb plus. The store can be a clone of The wGEric Store MOD, which you can find at [url removed, login to view] I need the following modifications done to the clone: [url removed, login to view] Avatar mod should be like [url removed, login to view] and functions with the store mod.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: phpbb plus, php avatar, javascript html clone, avatar plus, javascript mods, www sonicfighters com, phpbb mod avatar, phpbb javascript mod, mod phpbb, mod javascript phpbb, mod javascript, gaiaonline javascript, clone gaiaonline, avatar clone php, phpbb t, javascript find functions, clone avatar, phpbb javascript, phpbb plus phpbb, wgeric store mod, clone phpbb, need mods, avatar clone, gaiaonline clone, phpbb modifications

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) San Antonio, United States

ID dự án: #1755286