Đang Thực Hiện

135076 portals development

It's a cms customization which include design, add features.

Coder should be familiar with most php-written CMS and be willing to learn

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: learn php development, PORTALS, php development cms, cms customization, learn php javascript, Learn javascript

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1881248