Đang Thực Hiện

147076 Project for Proxima php,MySql

As per our discussions - Work for php and mysql, finishing off a small back end system, a few bits and pieces.

Doing the SSL certificates - Hooking them up to our gateway. Plus a few other things here and there - PHP, MySql etc.

Thanks

Mark

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, WordPress

Xem nhiều hơn: javascript and mysql, small javascript project, ssl php, finishing javascript, work project php, mysql gateway, mysql ssl, small php project mysql, small php mysql project, small ssl, ssl php project, gateway project, php mysql end, php mysql small project, small project php mysql, javascript bits, hooking, small php mysql, php mysql system, javascript php mysql, mysql small system, ssl project, system php mysql, php ssl, bits pieces project

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Australia, Australia

ID dự án: #1893254