Đang Thực Hiện

145502 Project for a2

Hi Soumyajit,

Thanks for accepting the web developement full-time job.

I have put up this project so that you will get a review for working for me.

Thanks again :)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: php web developement, php full project, full javascript project, web developement project, accepting project, javascript project

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) SIngapore, Singapore

Mã Dự Án: #1891678