Đã hoàn thành

113145 RSS Ticker

Make a a javascript ticker from an rss feed.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: ticker, javascript rss, rss ticker, javascript ticker, rss php javascript, make rss php, rss javascript php, rss javascript

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

ID dự án: #1859316

Được trao cho:

inetsl

As discussed. Thanks!

$200 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0