Đang Thực Hiện

118810 Ruby on Rails Expert

Looking for a RoR expert to convert (build) an existing site. Features are straightforward. Would like to hire for 1-2 months full time. Please PM samples. Thanks!

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, PHP, XML

Xem thêm: hire ruby rails, rails time, javascript ruby, hire javascript expert, ruby convert php, ruby rails expert, ror time, php ruby convert, convert ruby rails php, ruby rails php convert, convert javascript ruby, javascript rails, ruby rails javascript, ruby convert, convert ruby, expert convert, convert ruby php, ruby php convert, ruby time, convert php ruby, convert php ror, php ror, expert ruby rails, ruby rails ror, javascript expert hire

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) San Jose, United States

Mã Dự Án: #1864979