Đang Thực Hiện

155117 Simple PHP

Very simple project. All I want is a file that calls [url removed, login to view] and sends an email.

Download the attachment and read through the file.

New File ----------

include('[url removed, login to view]')

// Here are the varaibles

$recipientAddress

$emailSubject

$emailBody

// Do your stuff to send the email! Simple!!

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem thêm: mail php, simple php email read, email download attachment, email php attachment, simple php email, php read email, php stuff, php read mail, download email attachment, php javascript download file, download attachment email, project simple php, javascript simple project, simple send mail, simple php email project, simple file download php, send php mail attachment, send email javascript php, send email attachment php, send attachment php mail, send attachment php, read email php, php send attachment, php read email attachment, javascript send mail

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1901301

Đã trao cho:

recoy

way to go.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0