Đã Đóng

Tshirt Studio Clone

i want clone all content of this site http://www.tshirtstudio.com.

with admin administration page.

Payment procesor after checkout with e-gold and money transfer.

Kĩ năng: Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: tshirt, money transfer php, want clone, gold payment, transfer content site, content transfer, php javascript checkout, javascript checkout page, site php tshirt, tshirt site php, php page checkout, php checkout page, page checkout php, money transfer javascript, javascript tshirt, javascript payment, content clone, clone tshirt, clone content, javascript checkout, clone page, page clone, clone money, want content clone, clone tshirt site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Jakarta, Indonesia

ID dự án: #61548