Đang Thực Hiện

Web page read info statistics from Xlsx file

Hi,

Please i want to cerat a web page that allow me to do statistics. This is the steps of my project

1- Creat a web page

2- Read statistics from xlsx file

3- Show diagram of statistics

Best regards.

Thanks

Kỹ năng: Excel, HTML, Javascript, PHP

Xem thêm: creat web page, xlsx, Web page, statistics, read, c++ statistics, c statistics, javascript web project, javascript diagram, read xlsx file, creat page, read xlsx, php read file, creat project, file javascript read, info web page, diagram project php, diagram javascript, project php diagram, read file javascript, creat php page, diagram php project, file read, php diagram, php project diagram

Về Bên Thuê:
( 63 nhận xét ) montreal, Canada

Mã Dự Án: #1650071

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

piaoxin

Hi, ouakrimyoussef. I can do it. Please check PM.

$50 CAD trong 1 ngày
(33 Đánh Giá)
5.5