Đã Đóng

[url removed, login to view] clone

Need a clone of yelp.com.

Same set of features. simple changes in layout.

Kỹ năng: Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: yelp, yelp clone, javascript yelp, yelp clone features, features javascript, clone layout, simple layout javascript, php layout simple, yelp clone php, clone features, yelp php, need yelp clone, php yelp clone, layout clone, clone yelp, simple clone, need clone, layout changes

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chicago, United States

Mã Dự Án: #30299