Đang Thực Hiện

Zend Project 2 (for Khush)

Hello Khush, As discussed, This is the second part of the zend project that we discussed and you have to work on.

Kỹ năng: Javascript, MySQL, PHP, Zend

Xem thêm: zend, khush, zend php project, zend project, zend javascript, php zend contract work, money saving project work, software design project work orders, bangalore contract java project work home, kannel project work contract, project work topics marketing, project work translate hindi, project work writers, project work databases, html project work

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) columbia, United States

Mã Dự Án: #1707789

Đã trao cho:

khush1984

Hi Rachel, thanks

$300 USD trong 7 ngày
(44 Đánh Giá)
6.6