Đang Thực Hiện

docman custom permissions

Custom permissions on docman component.

we want to create individual permisions to each user for access category

This permissions must appear on USER CREATE PANEL.

Also we want the possibility of create folders in frontend

Kỹ năng: Joomla, MySQL, PHP

Xem thêm: permissions php, depookie, custom frontend joomla, custom component, docman folders, access frontend, frontend component, joomla docman component, docman component joomla, custom php component joomla , custom panel, custom component joomla, create custom joomla, create custom component joomla, access custom component joomla, user permissions, docman category user, category user docman, joomla user custom, docman joomla category, docman joomla component, permissions, custom user access wordpress, joomla permisions, create joomla custom component

Về Bên Thuê:
( 178 nhận xét ) AIR-PTY 3000, Panama

Mã Dự Án: #1636868

1 freelancer đang chào giá trung bình $450 cho công việc này

creativewebideas

As discussed. thanks Kamran

$450 USD trong 15 ngày
(168 Đánh Giá)
7.8